Formulario de envío de documentación.

A través deste formulario se vostede non é colexiado do COETFG, pode remitir a documentación solicitada polo COETFG previa á tramitación dun visado.

Encha os datos e achegue os documentos que se solicitan. O noso Colexio contactará á maior brevidade con vostede para indicarlle os pasos a seguir para realizar a tramitación.

Grazas pola súa confianza.

Nome
Dirección
Teléfono
e-mail
Nome do Colexio no que está actualmente colexiado:
Nº Colexiado:

Observacións:

Axunte os seguintes ficheiros obrigatorios:

Certificado de colexiación:

Impreso ficha de datos:

Introduza o código de seguridade:

Os datos recollidos, conforme ó previsto na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal e do R.D. 1720/2007 do Reglamento de desarrollo da LOPD., no presente cupón serán incluídos nun ficheiro denominado Xestión maestra colexiados, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos e cuxo Responsable do ficheiro é o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG), con CIF nº Q6550034J. A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión de datos persoais e profesionais de colexiados a efectos das funcións legal e estatutariamente atribuídas ó COETFG. Vostede dá, como titular dos datos, o seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no ficheiro ut supra detallado. En calquera caso, poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndo un escrito acompañado dunha copia do seu DNI ó COETFG, con dirección R/ Sánchez Freire nº 64 Baixo Dereita 15706 Santiago de Compostela, A Coruña