Formulario de solicitude de colexiación.

Nome * Apelidos *
NIF * e-mail *
Rúa *
Poboación * Provincia
Teléfono * Móbil *
* campos obrigatorios
No caso de ser afirmativa a resposta indique o seguinte
Nome colexio
Nº Colexiado

Os datos recollidos, conforme ó previsto na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal e do R.D. 1720/2007 do Reglamento de desarrollo da LOPD., no presente cupón serán incluídos nun ficheiro denominado Xestión maestra colexiados, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos e cuxo Responsable do ficheiro é o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG), con CIF nº Q6550034J. A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión de datos persoais e profesionais de colexiados a efectos das funcións legal e estatutariamente atribuídas ó COETFG. Vostede dá, como titular dos datos, o seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no ficheiro ut supra detallado. En calquera caso, poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndo un escrito acompañado dunha copia do seu DNI ó COETFG, con dirección R/ Sánchez Freire nº 64 Baixo Dereita 15706 Santiago de Compostela, A Coruña

Achegue os documentos coa información adicional.

 

Introduza o código de seguridade: