AVISO LEGAL

  

O Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizalo Sitio Web, posto que as condicións de uso poderán sufrir modificacións.

  

  

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

  

En cumprimento da “Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico 34/2002 do 11 de xullo (LSSICE)” e en particular de acordo có artigo 10 de dita Lei e tamén da “Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal” e do “Real Decreto 1720/2007 do Regulamento de desenrolo da LOPD”, poñemos no seu coñecemento a seguinte información:

  

1.- O sitio Web é propiedade do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, en adiante COETFG, con CIF Q6550034J, domiciliado en C/ Sánchez Freire, nº 64-Baixo Dereita, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).

  

2.- O COETFG, constituiuse segundo o Decreto 250/1997, do 25 de agosto (DOG do 17/09/1997).

  

Si desexa contactar con nos pode facelo: a) ben mediante correo postal, na dirección indicada anteriormente, b) ben a través do correo electrónico á dirección coetfoga@forestaisgalicia.es

  

  

2. OBXECTO

  

O presente Sitio Web ten por obxecto dar a coñecer a tódolos Usuarios a información e servizos ofrecidos polo COETFG, pudendo modificarse en calquera momento e sen previo aviso, o deseño, a presentación ou a configuración do Sitio Web, así como os seus contidos.

  

  

3. USUARIOS

  

O acceso e/ou uso deste portal do COETFG, atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

  

  

4. USO DO PORTAL

  

O COETFG resérvase o dereito a interromper en calquera momento e sen previo aviso o acceso ao Sitio Web, así como a interrompela prestación de calquera ou de tódolos servizos que se prestan a través do mesmo, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de mantemento, por fallos no subministro eléctrico ou por calquera outra causa. Dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo. O COETFG non garante a fiabilidade e dispoñibilidade do seu Sitio Web, polo que a utilización dos mesmos por parte do Usuario lévase a cabo pola súa propia conta e risco.

  

Determinados servizos son exclusivos para os usuarios rexistrados (colexiados); o seu acceso atópase restrinxido e poderán estar sometidos a condicións particulares que, no seu caso, substitúan e/ou modifiquen o presente Aviso Legal. Nestes casos, como requisito previo para poder acceder ao servizo, o usuario rexistrado deberá acceder co seu identificador e contrasinal, ou ben a través de certificados electrónicos legalmente recoñecidos. O uso do contrasinal é persoal e intransferible. O persoal autorizado polo COETFG comprométese a facer un uso dilixente e a mantela en segredo, asumindo toda responsabilidade polas consecuencias da súa divulgación a terceiros.

  

Con carácter xeral, o Usuario obrígase ao cumprimento das presentes condicións e termos de uso, e a obrar sempre conforme á lei, ás boas costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia axeitada á natureza do servizo que lle corresponde, absténdose de utilizar o sitio Web de calquera xeito que poda impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos do COETFG do resto de Usuarios ou en xeral de calquera terceiro.

  

En particular, e sen que elo implique restrición algunha á obriga asumida polo Usuario con carácter xeral de conformidade co apartado anterior, o Usuario obrígase, na utilización da páxina Web a:

  

 • Non introducir, almacenar ou difundir en ou dende o sitio Web, calquera información ou material que fora difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, o orden público, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, o honor, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral á normativa vixente.
 • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio Web ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no sitio Web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do COETFG, de calquera Usuario, ou en xeral de calquera terceiro. Ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedilo normal funcionamento dos mesmos.
 • Custodiar adecuadamente o "Nome de Usuario" e o "Contrasinal" que lle sexa facilitada polo COETFG, como elementos identificadores e que habilitan para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio Web, comprometéndose a non cedelo seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e perxuízos que puideran derivarse dun uso indebido dos mesmos.
 • Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do COETFG ou terceiros.
 • O COETFG resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, o orden ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran axeitados para a súa publicación. En calquera caso, o COETFG non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, e outras ferramentas de participación.

  

  

5. PROTECCIÓN DE DATOS

  

As visitas do Usuario ao Sitio Web, permiten ao COETFG propietario do sitio web, obter a seguinte información:

  

 • A dirección IP asignada polo PSI ao usuario e o nome de dominio do PSI.
 • O dominio dende o que se conecta a Internet.
 • O día e a hora á que o usuario accedeu á páxina web.
 • A dirección en Internet dende a que accedeu ao sitio web (si se accedeu a través doutra URL).
 • O total de visitantes que acceden a nosa páxina web.
 • O nome do sistema operativo e o navegador utilizado para ver a páxina web.
 • O país ao que pertence o visitante (ou no seu caso o PSI).

  

O uso de toda esta información é sobre todo para tarefas de marketing e de estatísticas tecnolóxicas, tamén pode ser usada para identificar descargas. Facendo uso da información sobre o número de visitas e o seu uso no seu conxunto para facer o sitio máis útil e interesante para os Usuarios.

  

Por outra parte, a información solicitada nos formularios incorporados, é estritamente necesaria para a xestión e mantemento dalgún dos nosos servizos.

  

Atendendo á Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 do 13 de decembro, informámoslle que os datos persoais que nos puidera facilitar durante a navegación polo noso Sitio Web (no momento do seu rexistro ou cando remita un formulario ou realice a súa consulta, comentario ou solicitude ou ao enviarnos un correo electrónico), estes pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade do COETFG, que foi debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de datos e cuxa finalidade é: Xestionar a súa solicitude, así como a realización de actividades comerciais, promocionais e/ou publicitarias propias ou de terceiros ou simplemente enviarlle información que consideremos do seu interese mediante calquera medio, incluíndo o envío de SMS, correo electrónico, e correo postal, etc.

  

Si desexa darse de baixa como usuario rexistrado ou si desexa exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito ao COETFG, R/ Sánchez Freire, nº 64 -Baixo Dta., 15706 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través de correo electrónico a coetfoga@forestaisgalicia.es, xunto co DNI ou outra proba válida en dereito.

  

O COETFG comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento a súa obriga de gardalos e adaptar tódalas medidas de seguridade para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Non obstante ao anterior, as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

  

O COETFG resérvase o dereito a dar de baixa a todo aquel usuario/a do sitio web que falseara información ou realizara un uso indebido do mesmo e obrigándose a cumprir coas indicacións sinaladas nas cláusulas xerais.

  

  

6. FORMULARIOS DE RECOLLIDA DE DATOS

  

A utilización de certos servizos ou solicitudes ao COETFG estarán condicionadas á previa cumprimentación do correspondente rexistro de Usuario mediante formularios.

  

Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio Web aos efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos perxuízos que cause ao COETFG.

  

O COETFG cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixaran de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade có previsto na lexislación en materia de protección de datos. No caso de que o Usuario non facilite os datos solicitados nos formularios de recollida de datos, o COETFG poderá denegar ol correspondente servizo.

  

O usuario CONSINTE que os datos persoais aportados a través do sitio web, ou calquera outro, ao COETFG sexan incorporados aos ficheiros da súa titularidade e para o envío de información comercial a través de internet, sms, fax ou calquera outro medio.

  

  

7. USO DE COOKIES

  

O COETFG poderá utilizar cookies durante a prestación do servizo do Sitio Web. As cookies son procedementos automáticos de recollida de información persoal relativa ás preferencias determinadas por un usuario durante a súa visita a unha determinada páxina Web. Esta información rexístrase nuns arquivos que son aloxados no propio terminal do usuario e asociados inequivocamente a este terminal. Cada vez que el usuario volta a acceder ao sitio Web en cuestión estes arquivos se activan automaticamente de xeito que se configura o sitio Web coas preferencias sinaladas en anteriores visitas. As cookies non poden ler outras cookies creadas por outros provedores.

  

O Usuario ten a posibilidade de configurar o se programa navegador de xeito que se impida a creación de cookies ou se advirta do momento en que isto ocorre. O Sitio Web é accesible sen necesidade de que estean activadas as opcións referentes ás cookies, si ben poden impedir o correcto funcionamento de mecanismos de seguridade para servizos exclusivos ou determinados servizos que requiren dunha maior seguridade. A finalidade última das cookies do Sitio Web é a de facilitar a navegación do Usuario.

  

  

8. PROPIEDADE INTELECTURAL E INDUSTRIAL

  

A estrutura, deseño e forma de presentación dos elementos [gráficos, imaxes, códigos fonte, marcas, nomes comerciais, denominacións, artigos, informes, ficheiros, logotipos, son, vídeo, software, texto, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, combinacións de colores e calquera elemento susceptible de protección], están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual e industrial do COETFG ou de terceiros.

  

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual.

  

Baixo ningún suposto, o acceso ao Sitio Web supón a renuncia, transmisión, cesión ou licenza total ou parcial de ditos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin confire ningún dereito de utilización, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, de ditos contidos sen a previa e expresa autorización do COETFG ou do terceiro titular dos dereitos afectados. Quedan a salvo os dereitos do Usuario de visualizar e obter unha copia na memoria caché do ordenador do Usuario, como reprodución transitoria e accesoria, sen que en ningún caso estea autorizado para comunicar a mesma a terceiros.

  

Están prohibidas a reprodución, a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior.

  

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do COETFG. Estes actos de explotación so poderán ser realizados en virtude de autorización expresa do COETFG e que, en todo caso, deberán facer referencia explícita á titularidade dos citados dereitos de propiedade intelectual do COETFG. So estará autorizado á reprodución, impresión, copiado e almacenado no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado dos contidos dispostos no sitio Web.

  

A infracción de calquera dos citados dereitos podería constituír unha vulneración das presentes disposicións, así como un posible delito castigado de acordo cos artigos 270 e seguintes do Código Penal.

  

Non se permite a utilización dos signos distintivos [marcas, nomes comerciais], salvo autorización expresa dos lexítimos titulares.

  

O COETFG fará uso, en defensa dos seus dereitos de copyright e de propiedade intelectual de todas as armas legais das que poda facer uso en calquera lugar do mundo.

  

En todo caso si o COETFG se considera prexudicado en esta materia resérvase o dereito a solicitar indemnizacións polo uso de material baixo copyright.

  

  

9. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADES

  

Con carácter xeral, respecto do uso inadecuado do sitio Web titularidade do COETFG, non será responsable dos danos e perxuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado tódalas medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

  

O COETFG non se fai responsable pola utilización que o Usuario realice dos servizos do Sitio Web nin das súas contrasinais, así como de calquera outro material do Sitio Web, infrinxindo os dereitos de propiedade intelectual ou industrial ou calquera outro dereito de terceiros.

Os usuarios deberán realizar un uso axeitado do sitio Web, de acordo coas condicións e termos anteriores, sen que ningunha responsabilidade poda ter o COETFG pola utilización indebida.

  

Respecto de posibles deficiencias técnicas, o COETFG non será responsable en caso de que existan alteracións ou interrupcións do servizo, demoras, erros ou mal funcionamento de dito servizo por fallos na rede eléctrica, na rede de conexión de datos, no servidor ou en calquera prestación que teña a súa orixe en causas alleas á mesma ou debidas a unha actuación dolosa ou culposa do Usuario, ou a causa de forza maior. Son causas de forza maior fallos de terceiros, operadores ou compañías de servizos, falta de acceso a redes de terceiros, actos ou omisións das autoridades públicas, actos producidos como consecuencia de fenómenos naturais, apagóns, etc…, e el ataque de Hackers ou terceiros á seguridade ou integridade do sistema informático. En calquera caso, sexa cal fora a súa causa, o COETFG non asumirá responsabilidade algunha xa sexa por danos directos ou indirectos, dano emerxente e/ou por lucro cesante.

  

O COETFG non se responsabiliza de contidos e opinións de terceiros vertidos no seu Sitio Web nin da información contida nas páxinas Web de terceiros ás que se poida acceder por enlaces ou buscadores do Sitio Web, posto que a función destas é informar ao Usuario sobre a existencia de outras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos en este Sitio Web.

Por todo elo, o COETFG non será responsable do resultado obtido a través de ditos enlaces hipertextuales.

  

Cando poida accederse a páxinas Web de terceiros a través de buscadores ou enlaces, o COETFG actúa unicamente como comunicador de información de interese para os usuarios de conformidade coa Lei 32/2002, do 12 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e so será responsable dos contidos e servizos subministrados nos sitios enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitude e non desactivado o enlace coa dilixencia debida. En ningún caso a existencia de sitios enlazados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do COETFG coas manifestacións, contidos ou servizos providos.

  

O COETFG non coñece os contidos e servizos dos sitios enlazados e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitude, calidade, non actualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable ao COETFG.

  

O COETFG non se fai responsable polos danos que poidan causarse nos equipos dos Usuarios por posibles virus informáticos contraídos polo Usuario a causa da súa navegación no Sitio Web, ou por calquera outro dano derivados desa navegación.

Corresponde ao Usuario, en todo caso, dispoñer de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos que produzan danos.

  

O COETFG non ofrece ningunha garantía de ausencia de erros en ningún dos contidos do seu Sitio Web, ademais de non garantir a corrección de calquera defecto ou a ausencia de virus e demais compoñentes que produzan danos no presente Sitio Web ou no seu Servidor.

O Usuario responderá fronte ao COETFG de calquera dano e perxuízo que puidera causarse como consecuencia do incumprimento das condicións de uso do Sitio Web e demais obrigas establecidas no presente Aviso Legal.

  

  

10. ENLACES “EN” E “DO” SITIO WEB.

  

No caso de que en nome do dominio se dispuxeran enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, o COETFG non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos.

  

En ningún caso o COETFG asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos e outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

  

O Usuario de Internet que introduza enlaces dende as súas propias páxinas ao Sitio Web deberá cumprir coas seguintes condicións:

 • O enlace unicamente vinculará coa páxina principal do Sitio Web pero non poderá reproducila de ningún xeito (copia de los textos, gráficos, etc.).
 • Queda prohibido, de acordo coa lexislación vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao Sitio Web ou permitan a visualización dos contidos a través de direccións de Internet distintas ás do Sitio Web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao Sitio Web de xeito que: (1) produza, o puidera producir, erro, confusión o engano nos Usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos; (2) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (3) sirva para aproveitar a reputación do prestixio do COETFG; (4) ou resulte prohibido pola lexislación vixente.
 • O Sitio Web que introduza o enlace non poderá realizar ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o COETFG e os seus membros.
 • En ningún caso se expresará no Sitio Web onde se localice o enlace que o COETFG prestou, o seu consentimento para a inserción do enlace ou que de outra forma patrocina, colabora o verifica os servizos do autor do enlace.
 • O Sitio Web que estableza o enlace cumprirá coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: (1) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e ás boas costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc..); (2) induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepción de que o COETFG subscribe, se adhire ou de calquera maneira apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; (3) ou non resulten apropiados coa actividade do COETFG en relación ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

  

  

11. DEREITOS DE EXCLUSIÓN

  

O COETFG resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso, que falsearan información ou realizaran un uso indebido do mesmo; sen perxuízo das demais accións que procedan en Dereito.

  

Igualmente o COETFG resérvase o dereito de non gardar dato algún ou de borrar estes dos seus ficheiros en tanto non se proceda a establecer unha relación comercial en firme.

  

  

12. XENERALIDADES

  

O COETFG perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

  

  

13. MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS

  

O COETFG poderá modificar, cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos como os servizos, condicións e finalidades aquí determinadas, que se presten a través da Web, como o xeito no que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal, en calquera momento, sen previo aviso, as condicións e finalidades aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

  

En base a esta posibilidade de modificacións, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar este Sitio Web.

  

  

14. PUBLICIDADE

  

Determinadas partes do Sitio Web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión no Sitio Web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación.

  

  

15. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

  

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Sitio Web rexe a lexislación española sendo competentes para a resolución de tódolos conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Sitio Web, os Xulgados e Tribunais que lle correspondan a Santiago de Compostela (A Coruña), España.